Денонощен Спешен център:
02/ 9230 389
Регистратура ДКБ
02/ 9230 592
Телефонен указател

Основно меню

Начало > За нас

За нас

Университетска многопрофилна болница за активно лечение „Александровска“ ЕАД, известна като Александровска болница е най-старата болница и една от най-големите в страната. Още със създаването ѝ през 1879г. под името Софийска първоразрядна болница, тя получава статут и функции на национална медицинска институция.

Александровска болница е водещ национален университетски и лечебен център, осигуряващ 24 часова медицинска помощ за диагностика, лечение и рехабилитация на лица с остри и хронични заболявания, травми, състояния, изискващи оперативно лечение в болнични условия, в т.ч. медико-козметични процедури.

Лечебно-диагностичната, трансплантационна, диспансерна, учебна и научно-изследователска дейност се осъществява в 26 самостоятелни клиники, 3 референтни лаборатории, отделения, центрове и консултативни кабинети, някои с уникални функции и значение за страната.

Сред уникалните структури, с които се гордее само „Александровска”, са клиниките по: Клинична алергология, Детска психиатрия, Клинична имунология с банка за стволови клетки, Нефрология, трансплантация и диализно лечение за подготовка на двойки за жива родствена трансплантация и наблюдение и лечение на бъбречнотрансплантирани, Съдебна медицина и деонтология, Клинична фармакология и терапевтичен лекарствен мониторинг, Експертни центрове за лечение на редки болести в областта на неврологията, нефрологията и имунологията. 

На територията на Клиниката по нервни болести функционира най-голямата в страната Лаборатория за ултразвукови изследвания на нервната система и на мозъчните съдове, снабдена с доплерова сонография и цветен доплер, а също и Консултативен кабинет по невропсихология и дементология за изследване на когнитивен капацитет, паметови процеси, внимание, езикови способности, личностови особености и други.

Със своя многопрофилен спектър, УМБАЛ „Александровска” е най-голямата база за разработване, клинично изпитване и прилагане на съвременни високоефективни методи и технологии за диагностика и лечение.

Измежду най-модерните направления в лечебно-диагностичната работа са невронавигация, трансплантация на органи и клетки, инвазивна кардиология, лапароскопска и ендоскопска хирургия, екстракорпорална литотрипсия, имунология на туморите, нуклеарна медицина, редки заболявания в неврологията, имунологията и нефрологията, неврогенетика, невроофталмология, невроофталмогенетика, лекарствен мониторинг и много други. 

За безболезнено лечение и бързо възстановяване на пациентите, в УМБАЛ "Александровска" се прилагат най-съвременните безкръвни ендоскопски методи на оперативно лечение в хирургията, урологията и офталмологията. За тази цел клиниките разполагат с последно поколение лапароскоскопска и ендоскопска апаратура на световни лидери в областта на медицинската оптика. Авангардно за страната е и лазерното оборудване за очен скрининг и рефрактивна хирургия на световните лидери RetCam и Carl Zeiss.

За максимална сигурност и комфорт на пациентите, УМБАЛ „Александровска” разполага със съвременни системи за лабораторна обработка на биологични и биопсични материали, мониториране и животоподдържащи системи. Образната диагностика се осъществява с 64-срезов компютърен томограф, дигитална рентгенова, мамографска, ангиографска и ехографска апаратура от най-ново поколение.

Със средства от чуждестранни фондове и програми в УМБАЛ „Александровска” функционират пълноценно най-съвременни високотехнологични структури, като: Център по позитронна емисионна томография – Компютърна томография (РЕТ/СТ/) към Клиника по нуклеарна медицина с циклотронен комплекс за производство на изотопи, Център за вътресъдови интервенционални процедури към Клиника по кардиология, Център за ранна диагностика и лечение на онкологични заболявания, оборудван с многофункционални, миниинвазивни, автоматизирани системи от най-висок клас за прецизна диагностика и ефективно лечение на неопластичните процеси, най-развитият в България Център за трансплантация на бъбреци към Клиника по урология, Център за профилактика на захарен диабет тип 2 и неговите усложнения към Клиника по ендокринология.

Висококвалифицирани и опитни специалисти и професионалисти по здравни грижи гарантират качеството на медицинските услуги за пациенти от страната и чужбина, в т.ч. постоянно и временно пребиваващи на територията на страната чужди граждани, международни застрахователни компании и техните клиенти, медицински туристи, представители на чужди дипломатически мисии и др.

Повечето от ръководителите на катедри към Медицинския университет – София, както и основната част от републиканските консултанти и координаторите на експертните съвети и комисии към МЗ по отделните клинични дисциплини са лекари и преподаватели от Александровска болница. Голяма част от тях ръководят национални медицински научни дружества и асоциации.

 
Настаняването на пациентите става в модерно обзаведени стаи с цифрова телевизия и самостоятелен санитарен възел. Всеки пациент разполага със система за сигнализация и връзка с дежурния екип.

Управлението и организацията на работа в лечебното заведение покриват изискванията на международния стандарт за система за управление на качеството ISO 9001:2008. За това, че следва световните тенденции и отговаря адекватно на високите международни стандарти на лечение, през 2018г. УМБАЛ “Александровска” с прилежащите й структури получи “отлична” акредитационна оценка за цялостна медицинска дейност, за срок от пет години. За същия период болницата е акредитирана с отлична оценка за обучение на студенти, специализанти и докторанти на Медицински университет, София.